برچسب: مبدل آنالوگ به دیجیتال در آردوینو

ADC در آردوینو

ADC در آردوینو – آموزش آردوینو جلسه ششم

خیلی از سیگنال ها توی دنیای واقعی پیوسته و آنالوگ هستند اما ما از قطعات دیجیتال استفاده میکنیم و به طبع دوسداریم سیگنال های پیوسته رو به دیجیتال تبدیل کنیم !برای تبدیل این...